Условия за членство

Членуването в АПБЕЧ е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат всички физически и юридически лица, които споделят целите на организацията, средствата за тяхното постигане и които изпълняват нейния устав. 

Условия за приемане в Асоциацията

 • Физически лица – да отговарят на ПОНЕ ЕДНО от двете условия:
  • професионален опит като преподавател по български език като чужд – минимум 2 години;
  • диплома за завършено висше образование по филологическа, педагогическа или друга специалност, свързана с целите на Асоциацията.
 • Юридически лица – да отговарят на условието:
  • да споделят целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане.
 • Препоръка от член на Асоциацията

Възникване на членство

Членовете на Асоциацията се приемат с решение на Управителния съвет, въз основа на подадена писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Отказът на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно. 

Права и задължения на членовете

Всеки член на Асоциацията може: 

 • да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
 • да бъде избиран в нейните органи на управление;
 • да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;
 • да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
 • да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността ѝ;
 • да бъде вписан в електронен регистър на членовете. 

Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 • да плаща членски внос (съответно за физическо или юридическо лице) в срок и размер, определяни ежегодно с решение на Общото събрание;
 • да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на нейните цели;
 • да работи за увеличаване на престижа и имуществото на Асоциацията и издигане на нейния обществен авторитет.

Прекратяване на членство

Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

 • едностранно волеизявление до Асоциацията – подаване на писмена молба до Управителния съвет;
 • смърт или поставяне под пълно запрещение;
 • изключване при наличието на действия, правещи несъвместимо по-нататъшното членство – уронване престижа на Асоциацията, действия, противоречащи на Устава и/или на решения на Общото събрание и на Управителния съвет;
 • с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията; 
 • при установяване на неплащане на членски внос за 6 /шест/ месеца или при виновно неизпълнение на възложената задача – по доклад на касиера или друг член на Управителния съвет.