Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Асоциация на преподавателите по български език като
чужд

/А П Б Е Ч/


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1(1) Сдружението Асоциация на преподавателите по български език като чужд
/АПБЕЧ/, наричано по-нататък Асоциацията, е юридическо лице, отделено от членовете
си, осъществяващо дейността си съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, Устава и Решенията на Общото събрание.
(2) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на Асоциацията, над
размера на установения членски внос.
Наименование
Чл. 2(1) Наименованието на сдружението е Асоциация на преподавателите по
български език като чужд /АПБЕЧ/.
(2) Наименованието на Асоциацията, както и указание за седалището, адреса и
ЕИК се посочват в документите от кореспонденцията на Асоциацията.
(3) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува, като към
наименованието на Асоциацията се добавя указанието „клон“ и населеното място, където
е седалището на клона.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на Асоциацията са: гр. София-1799, ж.к. Младост-2,
бл. 221 А, ап.16
Срок
Чл. 4. Асоциацията не е ограничена със срок или с друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл. 5. Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по
български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни
ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура и духовното
обогатяване на съвременното общество.
Чл. 6. Асоциацията ще осъществява общественополезна дейност по смисъла на
ЗЮЛНЦ.
Основни цели на Асоциацията
Чл. 7. Цели на Асоциацията са:

 1. Да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд при
  формиране на основни познавателни умения и утвърждаване на хуманитарни ценности.
 2. Да съдейства за популяризирането на добрите методически практики в
  обучението по български език като чужд и за издигане на професионалния статут на
  преподавателя по български език като чужд, съответстващ на ролята му за формиране на
  основна комуникативна компетентност, свързана с обществената реализация на
  личността.
 3. Да подпомага самостоятелната квалификация на преподавателя чрез различни
  форми.
 4. Да подпомага държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на
  държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд.
 5. Да участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на
  образованието и обучението по български език като чужд.
 6. Да съдейства за културното развитие и гражданското образование на младите
  хора, изучаващи българския език като чужд.
 7. Да популяризира българския език и достиженията на българската култура.
  Средства за постигане на целите на Асоциацията
  Чл. 8. Средствата, с които Асоциацията ще постига целите си, са:
 8. Разработване на и участие в образователни проекти, самостоятелно и в
  съвместни проекти с други организации от страната и чужбина.
 9. Сътрудничество с национални и с международни организации със сходни
  интереси, включително и с българските културни институти в чужбина; 3. Организиране на методически семинари, курсове, школи и дискусии по актуални
  проблеми на образованието по български език като чужд.
 10. Разпространение на добри образователни практики и на професионална
  информация.
 11. Разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български
  език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни
  институции.
 12. Издателска и рекламна дейност.
 13. Други дейности, разрешени от закона, които способстват за постигане на целите
  на Асоциацията.
  ІІ. ЧЛЕНСТВО
  Членски права и задължения
  Чл. 9(1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат
  физически и юридически лица.
  (2) Член на Асоциацията може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което
  споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния
  устав, плаща редовно членския си внос, предостави препоръка от член на Асоциацията и
  което отговаря на следните изисквания за професионален или образователен ценз, както
  следва: професионален опит като преподавател по български език като чужд минимум 2
  години или диплома за завършено висше образование по филологическа, педагогическа
  или друга дисциплина, свързана с целите на Асоциацията.
  (4) Изискванията за професионален и/или образователен ценз могат да се изменят
  с решение на Общото събрание.
  Чл. 10. Всеки член на Асоциацията има право:
  (1) Да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
  (2) Да бъде избиран в нейните органи на управление;
  (3) Да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на
  управление;
  (4) Да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
  (5) Да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността ѝ. (6) Да бъде вписан в електронен регистър на членовете.
  Чл. 11. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
  (1) Да плаща членски внос, съответно за физическо или юридическо лице, в срок и
  размер, определяни ежегодно с решение на Общото събрание.
  (2) Да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на нейните цели;
  (3) Да работи за увеличаване на престижа и имуществото на Асоциацията и
  издигане на нейния обществен авторитет.
  Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху
  други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на
  членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно,
  в предвидените от Закона и в настоящия Устав случаи.
  Възникване на членство
  Чл. 13. Членовете на Асоциацията се приемат с решение на Управителния съвет,
  въз основа на подадена писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който
  разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с
  явно гласуване и с обикновено мнозинство. Отказът на УС подлежи на обжалване пред
  Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.
  Прекратяване на членство
  Чл. 14(1) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:
 14. едностранно волеизявление до Асоциацията – подаване на писмена молба до
  Управителния съвет;
 15. смърт или поставяне под пълно запрещение;
 16. изключване при наличието на действия, правещи несъвместимо понататъшното членство – уронване престижа на Асоциацията, действия, противоречащи
  на Устава и/или на решения на Общото събрание и на Управителния съвет.
 17. с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;
 18. при установяване неплащане на членски внос за 6 /шест/ месеца или при
  виновно неизпълнение на възложената задача – по доклад на касиера или друг член на
  Управителния съвет.
  (2) Прекратяването се констатира от Управителния съвет по документи. При
  отпадане решението на Управителния съвет се взема по доклад на секретаря на Асоциацията, а при неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца,
  констатирано по надлежния ред, по доклад на касиера.
  (3) За постановеното прекратяване членът се уведомява писмено.
  (4) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия
  член и Асоциацията се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото
  събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Асоциацията се
  извършва прихващане от вземанията му от Асоциацията.
  III. ИМУЩЕСТВО
  Имущество
  Чл. 15. Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и от
  други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от
  членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
  Източници на средства на Асоциацията
  Чл. 16(1) Всички членове на Асоциацията са длъжни да плащат членски внос в
  размер и срокове, определени от Общото събрание.
  (2) Членовете на Асоциацията могат да ѝ предоставят парични средства под
  формата на заем или на недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи
  под наем.
  (3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Общото
  събрание на Асоциацията.
  (4) Асоциацията в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
  български и чуждестранни физически и юридически лица и да сключва договори за
  спонсорство.
  (5) Асоциацията в лицето на Управителния съвет може да получава приходи от
  свързана с целите на асоциацията стопанска дейност, както и други приходи и
  постъпления в допустими от закона форми, предназначени за постигане целите на
  Асоциацията.
  (6) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа,
  движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална собственост, включително и тези
  на лицата, подпомагани от Асоциацията, и други.
  (7) Асоциацията води регистър на извършените дарения и завещания.
  (8) Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт. (9) В случай че желанията на дарител се разминават значително с принципите,
  приети с настоящия учредителен акт, за приемането на дарението или неговото
  отказване е необходимо мнозинство от ¾ от всички членове.
  (10) Асоциацията може да получава средства от финансиране по проекти и
  обществени средства, както и по всички други разрешени от закона способи за
  финансиране.
  Стопанска дейност
  Чл. 17(1) Асоциацията извършва следната стопанска дейност, свързана с
  основния ѝ предмет:
 19. Издаване и разпространение на специализирана литература, учебни материали,
  брошури и информационни материали.
 20. Организиране и провеждане на семинари, конференции, посещения и
  обсъждания на изложби, концерти, театрални постановки, тематично свързани с целите
  на Асоциацията.
 21. Създаване и разпространение на документални
  проблемите на образованието по български език като чужд.

филми,

отразяващи

 1. Сертифициране комуникативните компетенции по български език като чужд по
  Европейската езикова рамка.
 2. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани
  с основните цели на Асоциацията и подпомагат тяхното постигане.
  (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
  определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
  (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага
  на Управителния съвет на Асоциацията.
  IV. УПРАВЛЕНИЕ
  Органи на Асоциацията

  Чл. 18. Органите на Асоциацията са Общото събрание и Управителният съвет,
  Председател на Управителния съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на Асоциацията. Членовете
на Асоциацията участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 20(1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните им представители или от изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само
физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
Асоциацията, като могат да бъдат издадени за ограничен или за неограничен брой
заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото
събрание.
(6) Асоциацията се представлява от Председателя или от Заместникпредседателя и от Секретаря заедно. По финансови въпроси Асоциацията се
представлява от тримата заедно.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява Асоциацията;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
 5. избира председател, заместник-председател, секретар, касиер на Асоциацията;
 6. назначава ликвидаторите при прекратяване на Асоциацията, освен в случай на
  несъстоятелност;
 7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
  членство;
 8. взема решение за участие в други организации;
 9. приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията; 10. приема бюджета на Асоциацията;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 11. приема финансовия отчет и отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и
  Устава на Асоциацията;
 13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 14. взема решение за откриване и закриване на клонове на Асоциацията в
  страната.
  Провеждане на Общо събрание
  Чл. 22(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно
  Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 6 /шест/ месеца
  след учредяване на Асоциацията.
  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния
  съвет – извънредно Общо събрание.

(3)Общото събрание се провежда присъствено, онлайн или в смесена форма.
Свикване на Общото събрание
Чл. 23(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се
свиква по искане на една трета от членовете на Асоциацията.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се
свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, отправена до всеки член на Асоциацията
по поща, телефон или e-mail.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и
по чия инициатива то се свиква.
(5) В поканата се уточнява, че при липса на кворум на Общото събрание
Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.

(6) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание
не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,
трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Асоциацията най-късно
до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.
При поискване те се представят на всеки член безплатно
Списък на присъстващите
Чл. 25(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите членове или на техните представители. Членовете и представителите
удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от
председателя и от секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за
своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването
на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум, ако е
предвидено в публикуваната покана, Управителният съвет отлага началото на
заседанието с един час и заседанието се счита за валидно проведено, независимо от
броя на членовете.
Право на глас
Чл. 27(1) Всеки индивидуален и колективен член има право само на един глас на
Общото събрание.
(2) Упълномощен може да представлява не повече от 3-ма други членове, като
упълномощаването е нотариално заверено.
Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
  отговорността му към Асоциацията. 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини
  по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
  сватовство – до втора степен включително.
  Мнозинство
  Чл. 29(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от
  присъстващите.
  (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство от членовете на
  Асоциацията.
  (3) Решенията извън посочената алинея се вземат с обикновено мнозинство 50 + 1
  от присъстващите налични членове на Асоциацията при провеждане на гласуването.
  (4) Решенията се вземат с тайно гласуване за персонален избор, включително за
  Органи на Асоциацията. Решенията се вземат с явно гласуване по всички останали
  въпроси, засягащи дейността на Асоциацията.
  Решения
  Чл. 30(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които
  не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са
  представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат
  обсъждани.
  (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако
  действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след
  обнародване.
  Протокол
  Чл. 31(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална
  книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
  (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и от секретаря
  на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на
  присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
  (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи
  за точното записване на решенията в протокола.
  Управителен съвет
  Чл. 32(1) Асоциацията се управлява от Управителен съвет. (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3
  (три) години.
  (3) Управителният съвет е в състав от най-малко 3 (трима) членове, които са
  членове на Асоциацията и при възможност представляват академичната общност,
  неправителствените организации и органите на общообразователната система.
  (4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани с право на два
  последователни мандата.
  (5) Общото събрание може да реши членовете на Управителния съвет да бъдат
  преизбрани и за повече от два последователни мандата.
  Права и задължения на Управителния съвет
  Чл. 33(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения,
  независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията,
  с които се предоставя право на управление на изпълнителни членове – председател,
  заместник-председател и секретар.
  (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
  интерес на Асоциацията и да пазят тайните на Асоциацията и след като престанат да
  бъдат членове на съвета.
  (3) Управителният съвет приема правила за работата си.
  (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на
  три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Асоциацията.
  (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за
  обсъждане на отделни въпроси.
  (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото
  на Асоциацията.
  (7) Управителният съвет взема, придобива, отчуждава и обременява недвижими
  имоти и учредява вещни права върху тях, както и отдава под наем за срок над една
  година, съобразно решенията на Общото събрание.
  (8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността
  на Асоциацията съобразно решенията на Общото събрание.
  (9) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността
  на Асоциацията.
  (10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. (11) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото
  събрание.
  (12) Управителният съвет приема, освобождава и изключва членове на
  Асоциацията.
  (13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,
  които са от компетентността на Общото събрание.
  Кворум и мнозинство на Управителния съвет
  Чл. 34(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
  членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
  (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в
  чл. 33, ал. 7 – 8 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
  (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички
  членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е
  противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
  връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
  обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
  протокола от председателстващия заседанието.
  (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет, след
  решение на Общото събрание, взема решение единодушно за:
 3. съществена промяна на дейността на Асоциацията;
 4. съществени организационни промени;
 5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Асоциацията или
  прекратяване на такова сътрудничество;
  Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в
  Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Асоциацията при
  спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
  Чл. 36(1) Председателят на Управителния съвет свиква
  Управителния съвет, определя дневния ред и ръководи протичането им.

заседания

на

(2) По искане на 1/3 от членовете на УС може да се свика извънредно заседание.
Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37(1) Членовете на Управителния съвет носят пред Общото събрание
солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Асоциацията, и
дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл. 38(1) Управителният съвет възлага управлението на Сдружението на
Председателя на Управителния съвет. Председателят на УС се избира от Общото
събрание и се назначава за срок от три години. Възможно е продължаването на този
договор и след изтичане на трите години.
(2) Председателят на УС може да бъде сменян при нарушения на Устава,
несправяне с работата, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си,
извършване на престъпление от общ характер, както и при уронване на доброто име и
авторитета на Сдружението.
(3) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които
са свързани с дейността на Асоциацията, да го представлява и да упълномощава други
лица за извършване на определени действия. Председателят на УС няма право да
отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е
упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(4) Председателят на УС:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното ѝ
  ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
 3. сключва трудови и граждански договори със служители на Асоциацията;
 4. представлява Асоциацията и изпълнява функциите, които са му възложени от
  Управителния съвет.
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства,
  касаещи дейността на Асоциацията.
  Чл. 39(1) Членовете на Управителния съвет и Председателя на УС изпълняват
  своите задължения без възнаграждение.
  (2) Общото събрание на членовете на Асоциацията с решение може да определи
  възнаграждение за работата на Управителния съвет и Председателя на УС. В това
  решение Общото събрание определя размера на възнаграждението.

V. КОНСУЛТАТВНИ ОРГАНИ

Чл. 40(1) Консултативен орган на Сдружението е Консултативен съвет (КС). КС се
състои от до трима членове, от които единият по право е Председателят на
Управителния съвет на Сдружението.
(2) Член на КС може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или
чужд гражданин, както и юридическо лице, които споделят и имат експертизата да
допринасят за постигане целите на Сдужението.
(3) Управителният съвет на Сдружението избира останалите членове на КС а
освобождаването им става с Решение на УС на Сдружението.
(4) Членовете на КС подпомагат Председателя и УС в изпълнение на техните
функции, като могат да участват в общите събрания на Сдужението без право на глас.
(5) КС се свиква само по необходимост и във връзка с функциите си от
Председателя на УС на Сдружението. Това става по телефона, по интернет или с
писмена покана, поне 14 дни преди заседанието. Ако някой от членовете не присъства на
заседанието на КС, той трябва да даде гласа си писмено с подпис. Всички решения на КС
се взимат с мнозинство 2/3 от членовете му.
VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги
представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието
на Асоциацията и се разяснява годишният финансов отчет.
Назначаване на независими одитори
Чл. 43(1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 44. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на
регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за
разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 45. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Асоциацията ще
изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.
Книги на Асоциацията
Чл. 46(1) За заседанията на ОС и на УС се водят протоколи. Протоколите се
удостоверяват с подписите на председателя на Асоциацията и на протоколчика и се
подвързват в специални книги.
(2) Книгите се водят от председателя на Асоциацията.
(3) Членовете на Асоциацията и членовете на Управителния съвет могат да се
запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или
извлечения от протоколите по ред, установен с вътрешен правилник за дейността на УС.
Чл. 47. Асоциацията води книга на членовете си, в която се записват имената и
адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им при условията на Закона за
защита на личните данни.
V. КЛОНОВЕ
Чл. 48. (1) С решение на УС на Асоциацията могат да се откриват и закриват
клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията.
(2) Всеки клон се учредява при минимум 15 членове.
Чл. 49. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват
дейностите, определени с решението на УС за откриването им. Със същото решение се
определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Чл. 50. (1) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж на три
месеца управителят на клона представя пред управителния съвет на Асоциацията отчет
за дейността на клона и разходваните средства.
(2) Управител на клон, който не представи в срока по ал. 1 и след изрична писмена
покана от УС отчет за дейността на клона и разходваните средства, носи пълна
имуществена и дисциплинарна отговорност спрямо Асоциацията.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 51(1) Асоциацията се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

 1. при обявяването ѝ в несъстоятелност;
 2. с решение на окръжния съд според седалището на Асоциацията в
  определените от ЗЮЛНЦ случаи.
  VII. ЛИКВИДАЦИЯ
  Чл. 52(1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, освен в
  случаите на преобразуване на Асоциацията.
  (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той
  извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Асоциацията,
  осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Асоциацията.
  (3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на
  юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
  от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на
  движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска
  цел.
  (4) Имущество не може да се прехвърля по никакъв начин на:
 3. учредителите, на настоящите и на бившите членове;
 4. лицата, били в състава на органите му и на служителите му;
 5. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 6. съпрузите на лицата по т. 1-3;
 7. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена
  линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 8. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат по някакъв
  начин да наложат или да възпрепятстват вземането на решения;
  Имущество след ликвидацията
  Чл. 53(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се
  предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за
  извършване на общественополезна дейност със същата или с близка нестопанска цел,
  ако не е определена такава в устава или в учредителния акт.
  (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то ще се предаде на
  общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка
  до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна
  дейност.
  VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 54. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда,
  предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  Чл. 55. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия
  Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и
  разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на
учредителното Общо събрание, състояло се на 03.07.2020 г. в гр. София.

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. ………………………
 2. ……………………
  3………………………..
  4………………………..
  5…………………………
  6…………………………
  7…………………………

ПОДПИСИ: