Чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин (1910-1975)

Чл.-кор. проф.
д-р Любомир Андрейчин

Историята на обучението по български език като чужд започва през 1952 година от Катедрата по български език за чужденци на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неин създател е видният езиковед проф. Любомир Андрейчин, чието име днес носи Институтът забългарски език на БАН. 

Научното дело, приноса и професионалния път на Л. Андрейчин представя в  статията си чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров
http://e-nasledstvo.com/index.php/2015-02-05-07-38-55/62-2015-04-02-12-41-52