Categories
Новини

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми представители на Българския съвет за бежанци и емигранти,

На свое заседание Управителният съвет реши да бъде свикано редовно годишно общо събрание на Сдружение „Асоциацията на преподавателите по български език като чужд“ – Протокол № 5 от 03.11.2023 г. Каним Ви да присъствате на Общото годишно събрание, което ще се проведе на 16.12.2023 г. от 10 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ауд. 139, бул. „Цар Освободител“ 15. В Общото годишно събрание участват всички редовни членове, които изпълняват правата и задълженията си съгласно чл. 14 от Устава на Сдружението.

Общото събрание на 16.12.2023 г. ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на отчет за дейността на Асоциацията през периода 2022 г. – 2023 г.
  2. Представяне на финансов отчет за периода 2022 г. – 2023 г.
  3. Обсъждане на програма за дейността на Асоциацията през 2024 година.
  4. Други.

В случай че не се събере кворум от 50% от гласовете в Общото събрание, то ще се проведе един час по-късно с присъстващите в залата членове. Право на глас в Общото събрание има всеки член на АПБЕЧ, който е заплатил годишния си членски внос през 2022 и 2023 г. преди провеждането на редовното Общо събрание.

Ако не можете да присъствате лично, може да участвате онлайн, като упълномощите писмено избран от Вас член на Асоциацията, присъстващ на място, като един присъстващ член на Асоциацията може да представлява до трима отсъстващи или присъстващи онлайн членове. Ако не можете да присъствате нито на място, нито онлайн, трябва да упълномощите присъстващ на място член, като отново един присъстващ на място член може да представлява до трима неприсъстващи.

Подписаните пълномощни следва да представите най-късно преди началото на Общото събрание.

София Красимира Алексова, председател на Управителния съвет на 05.11.2023 г. Сдружение „Асоциация на преподавателите по български език

като чужд“

Поканата ми бе връчена лично на дата: 08.11.2023 г.

Три имена:

Подпис:

Categories
Новини

Oбучение по български език като чужд

АПБЕЧ предлага обучение по български език като чужд – индивидуално или в група; със или без използване на контактен език.

За повече подробности: